Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Edukacja włączająca – jak skutecznie wspiera rozwój każdego dziecka?

Edukacja włączająca – jak skutecznie wspiera rozwój każdego dziecka?

Edukacja włączająca – jak skutecznie wspiera rozwój każdego dziecka?

Edukacja włączająca to nie tylko idea, ale praktyczne rozwiązania zapewniające uczniom równy start. W naszym artykule wyjaśniamy, jak dokładnie ten system wspiera dzieci i kształtuje pozytywne postawy społeczne niezależnie od ich indywidualnych potrzeb.

Najważniejsze Informacje

 • Edukacja włączająca ma na celu zapewnienie równych szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów, promując różnorodność i indywidualizację procesu nauczania.
 • Wdrażanie modelu edukacji włączającej wymaga transformacji tradycyjnych systemów oświatowych, obejmujących zarówno dostosowanie metod nauczania i oceniania, jak i zmiany w przestrzeni szkolnej.
 • Rola rodziców jest kluczowa w procesie edukacji włączającej, a efektywna współpraca pomiędzy domem a szkołą wspiera sukces i dobrostan emocjonalny uczniów.

Edukacja włączająca – fundamenty i cele

Ilustracja przedstawiająca różnorodność uczniów w szkole, co jest podstawą edukacji włączającej

Edukacja włączająca to innowacyjne podejście do nauczania i wychowania, które ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych dla wszystkich uczących się osób. Jest to model edukacji, który zapewnia pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od różnych czynników, takich jak:

 • pochodzenie etniczne
 • status społeczno-ekonomiczny
 • płeć
 • niepełnosprawność

Idea edukacji włączającej zrodziła się z globalnych trendów podnoszenia jakości życia dla wszystkich osób i jest rekomendowana przez międzynarodowe organizacje, takie jak UNESCO.

Cele edukacji włączającej są wielorakie i ambitne. Po pierwsze, edukacja włączająca dąży do wyposażenia uczniów w kompetencje pozwalające na kreowanie włączającego społeczeństwa, które postrzega różnorodność jako zasób, a nie przeszkodę. Ponadto, edukacja włączająca zapewnia równy dostęp do edukacji, dążąc do otwarcia szkół na potrzeby i możliwości każdego ucznia. W kontekście tego artykułu, omówimy temat edukacji włączającej, aby lepiej zrozumieć jej cele i założenia.

Wreszcie, edukacja włączająca promuje samorozwój i samorealizację uczniów, kładąc nacisk na współpracę oraz elastyczność w nauce uczniów.

Model edukacji włączającej a tradycyjne systemy oświatowe

Ilustracja przedstawiająca różnice między tradycyjnymi systemami oświatowymi a modelem edukacji włączającej

Model edukacji włączającej różni się od tradycyjnych systemów oświatowych, koncentrując się na zindywidualizowanym podejściu i pełnym uczestnictwie uczniów w życiu szkolnym. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu edukacji, który często segreguje uczniów na podstawie ich umiejętności czy potrzeb, edukacja włączająca stawia na zrozumienie i spełnianie unikalnych potrzeb każdego ucznia. Jest to podejście, które nie tylko zwiększa szanse edukacyjne uczniów, ale również przyczynia się do budowania bardziej otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.

Jednym z kluczowych elementów edukacji włączającej jest przekształcenie szkół, w tym szkołach włączających i szkołach integracyjnych, w miejsca, gdzie realizuje się wspólne cele i integruje różnorodne działania. W tradycyjnych szkołach, nacisk często kładziony jest na pracę indywidualną, podczas gdy edukacja włączająca promuje nauczanie w grupie, co sprzyja rozwojowi tolerancji oraz otwartości na indywidualne cechy rówieśników.

Edukacja włączająca zakłada

Edukacja włączająca zakłada indywidualizację procesu kształcenia, uwzględniającą różnorodne potrzeby i zasoby uczniów. W praktyce oznacza to, że nauczyciele stosują różne metody i techniki nauczania, tak aby każdy uczeń mógł znaleźć optymalny dla siebie sposób uczenia się. Nauczyciele są zachęcani do eksperymentowania z różnymi formami nauczania, takimi jak nauczanie projektowe, nauczanie zespołowe czy nauczanie oparte na problemach, aby lepiej dostosować się do potrzeb każdego ucznia.

Edukacja włączająca promuje też elastyczność, zarówno w planowaniu i dostarczaniu materiałów dydaktycznych, jak i w ocenie osiągnięć uczniów. Ocena w edukacji włączającej pełni rolę informacji zwrotnej, która docenia wysiłki ucznia i wskazuje kierunki jego dalszego rozwoju, podkreślając jego mocne strony. Wszystko to prowadzi do stworzenia środowiska, które jest sprzyjające dla uczenia się i rozwoju każdego ucznia.

Szkoły masowe vs. szkoły specjalne

W kontekście edukacji włączającej, warto zwrócić uwagę na różnice między szkołami masowymi a szkołami specjalnymi. Szkoły masowe, w modelu edukacji włączającej, powinny stać się miejscem, gdzie realizuje się wspólne cele i integruje różnorodne działania, co jest istotne dla szkołach masowych integracja. W przeciwieństwie do szkół specjalnych, które często skupiają się na pracy indywidualnej i specjalistycznym wsparciu dla uczniów z określonymi potrzebami, szkoły masowe powinny promować współpracę i integrację.

Jednakże, to nie oznacza, że szkoły specjalne nie mają miejsca w edukacji włączającej. Wręcz przeciwnie, mogą one przekształcać się w centra wspierające szkoły masowe, udostępniając sprzęt specjalistyczny i dzieląc się wiedzą ekspercką. W ten sposób, zamiast utrzymywać izolację uczniów z specjalnymi potrzebami, szkoły specjalne mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu inklusywnego systemu edukacyjnego.

Korzyści płynące z edukacji włączającej dla uczniów i społeczeństwa

Ilustracja przedstawiająca rozwój indywidualny uczniów w ramach edukacji włączającej

Edukacja włączająca nie tylko przynosi korzyści dla uczniów, ale także dla społeczeństwa jako całości. Dzięki edukacji włączającej, uczniowie uczą się w grupie, co sprzyja rozwojowi tolerancji oraz otwartości na indywidualne cechy rówieśników. Ponadto, dzięki temu, że uczniowie uczą się, że każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony, zaczynają lepiej doceniać różnorodność i zrozumieć, że wszyscy są ważni i mają coś do zaoferowania.

Edukacja włączająca, poprzez dostosowanie się do potrzeb wszystkich uczniów, czyni edukację dostępną niezależnie od indywidualnych potrzeb w szkołach ogólnodostępnych. Dzięki temu, wszyscy uczniowie mają równe szanse na osiągnięcie sukcesu w szkole i poza nią.

Wreszcie, edukacja włączająca pomaga rozwijać takie umiejętności jak:

 • empatia
 • zrozumienie
 • szacunek
 • wzrost poczucia własnej wartości uczniów

Co jest niezwykle ważne dla ich dobrostanu i sukcesu w przyszłości.

Jak edukacja włączająca stawia na rozwój indywidualny?

Jednym z kluczowych elementów edukacji włączającej jest rozwój indywidualny uczniów. W tradycyjnym modelu edukacji, nacisk często kładziony jest na osiągnięcie określonych standardów i wyników, podczas gdy edukacja włączająca stawia na rozwój indywidualnych talentów i mocnych stron każdego ucznia. To oznacza, że nauczyciele są zachęcani do dostosowania swoich metod nauczania do unikalnych potrzeb i zainteresowań swoich uczniów, co pozwala na pełne wykorzystanie ich potencjału.

Edukacja włączająca daje też uczniom możliwość aktywnego uczestnictwa w swojej edukacji. Dzięki temu, uczniowie mają większą kontrolę nad swoim procesem uczenia się, co zwiększa ich motywację i zaangażowanie. Ponadto, rozwijanie w gronie rówieśników takich umiejętności jak samodzielność, współpraca i komunikacja jest ważne dla przygotowania uczniów do przyszłych ról społecznych i zawodowych.

Rola rodziców w procesie edukacji włączającej

Ilustracja przedstawiająca współpracę między rodzicami, nauczycielami i szkołą w kontekście edukacji włączającej

Wdrażanie edukacji włączającej nie jest zadaniem tylko dla nauczycieli i administracji szkolnej. Rodzice odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Współpraca między rodzicami a nauczycielami oraz szkołą jest kluczowa dla zrozumienia i spełniania unikalnych potrzeb dziecka. Efektywne partnerstwo między rodzicami a szkołą przyczynia się do stworzenia pozytywnego środowiska wspierającego sukces edukacyjny i dobrostan emocjonalny uczniów.

Rodzice, dzięki swojej unikalnej wiedzy o dziecku, mogą wspomóc personalizację strategii nauczania i interwencji. Mogą również odgrywać ważną rolę jako adwokaci edukacji włączającej, wykorzystując swoją perspektywę do wspierania lepszych polityk i zasobów. Edukacja rodziców na temat praktyk i polityk edukacyjnych pozwala im lepiej zrozumieć prawa dziecka i wspierać jego jakość edukacji.

Wprowadzenie edukacji włączającej w Polsce

Ilustracja przedstawiająca wprowadzenie edukacji włączającej w Polsce

Wprowadzenie polsce model edukacji włączającej to proces wymagający poszukiwania nowych rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych, zwłaszcza na początku wprowadzania edukacji włączającej. Polska polityka oświatowa dąży do podnoszenia jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia, co jest wspierane przez edukację włączającą. Inkluzja edukacyjna w Polsce, mając na uwadze podstawą edukacji włączającej, obejmuje uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, którzy uczęszczają do zwykłych klas szkolnych, z tym że rodzice decydują o formie kształcenia, a uczniowie mogą korzystać z różnych form kształcenia szkolnego, w tym czym jest edukacja włączająca w szkołach masowych.

Jednakże, wprowadzenie edukacji włączającej w Polsce nie jest zadaniem prostym. Często napotyka na wiele wyzwań, takich jak brak zrozumienia nauczycieli dla idei edukacji włączającej, brak odpowiednich zasobów i wsparcia dla nauczycieli, czy opór społeczny. W związku z tym, Polska szkoła poszukuje nowych metod nauczania i oceniania, które będą odpowiadały potrzebom i wymaganiom edukacji włączającej.

Od teorii do praktyki – pierwsze kroki

Pierwsze kroki w kierunku wprowadzenia edukacji włączającej w Polsce obejmują poszukiwanie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, w tym także dla organizacji szkół. To znaczy, że potrzebne są zmiany w prawie oświatowym, które umożliwią szkołom dostosowanie się do potrzeb wszystkich uczniów, niezależnie od ich zdolności czy niepełnosprawności.

Dostosowanie przestrzeni szkolnej do potrzeb wszystkich uczniów

Kluczowym elementem w procesie wdrażania edukacji włączającej jest dostosowanie przestrzeni szkolnej do potrzeb wszystkich uczniów. To oznacza, że szkoły muszą być przystosowane zarówno pod względem fizycznym, jak i pedagogicznym, aby mogły sprostać różnym potrzebom uczniów.

Fizyczne dostosowanie szkoły obejmuje takie aspekty jak:

 • szerokość wejść
 • korytarzy
 • instalacja ramp, podjazdów, podnośników
 • przystosowanie łazienek

Dostępność materiałów dydaktycznych w różnych formatach, w tym większą czcionką, pismem Braille’a czy systemami wspomagającymi słyszenie, również jest istotna.

Aby przestrzeń szkolna była naprawdę włączająca, nie wystarczy jednak tylko fizyczne dostosowanie. Równie ważne jest stworzenie odpowiedniego klimatu w szkole, który promuje akceptację, różnorodność i współpracę. Zaangażowanie wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców, jest kluczowe dla stworzenia takiego środowiska. Właśnie w środowisku szkolnym, każdy powinien czuć się akceptowany i bezpieczny.

Metody oceny i wsparcie pedagogiczne w edukacji włączającej

Innym istotnym elementem edukacji włączającej jest zastosowanie odpowiednich metod oceny i wsparcia pedagogicznego. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod oceny, które często skupiają się na osiągnięciu konkretnych wyników, metody oceny w edukacji włączającej są elastyczne i skupiają się na motywacji uczniów do rozwoju, podkreślając ich mocne strony. Ocena w edukacji włączającej pełni rolę informacji zwrotnej, która docenia wysiłki ucznia i wskazuje kierunki jego dalszego rozwoju.

Wspieranie pedagogiczne w edukacji włączającej jest również kluczowe dla sukcesu uczniów. Nauczyciele muszą być przygotowani do dostarczania indywidualnie dostosowanych strategii nauczania, które odpowiadają unikalnym potrzebom każdego ucznia. Wymaga to od nauczycieli nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również empatii i otwartości na różnorodność.

Przykłady dobrych praktyk z różnych krajów

Edukacja włączająca, mimo swoich wyzwań, jest już praktykowana w wielu krajach na całym świecie. Przykłady z różnych krajów pokazują, jak można skutecznie wdrażać edukację włączającą w praktyce. Na przykład, Holandia jest krajem, który efektywnie integruje edukację włączającą z służbą zdrowia i pomocą społeczną, tworząc wszechstronny system wsparcia dla uczniów. Warto zauważyć, że edukacja włączająca działa, gdy jest odpowiednio wspierana i realizowana.

Innym przykładem jest Indonezja, gdzie rząd podjął kroki w celu wdrożenia edukacji włączającej. Mimo że proces ten napotyka na liczne trudności, takie jak brak finansowania na dostosowanie obiektów i transport, niekompletne programy nauczania, czy ograniczone wsparcie dla uczniów, Indonezja jest dowodem na to, że edukacja włączająca jest możliwa do zrealizowania nawet w krajach rozwijających się.

Podsumowanie

Podsumowując, edukacja włączająca to innowacyjny model edukacji, który stawia na zrozumienie i spełnianie unikalnych potrzeb każdego ucznia. Dzięki temu, wszyscy uczniowie, niezależnie od swoich umiejętności czy niepełnosprawności, mają równe szanse na osiągnięcie sukcesu w szkole i poza nią. Wdrażanie edukacji włączającej to proces pełen wyzwań, ale jak pokazują przykłady z różnych krajów, jest to zadanie możliwe do zrealizowania. Wszyscy uczniowie zasługują na edukację, która docenia ich unikalność, wspiera ich rozwój i pomaga im osiągnąć pełen potencjał. Przyszłość edukacji leży w edukacji włączającej.

Najczęściej Zadawane Pytania

Kogo dotyczy edukacja włączająca?

Edukacja włączająca dotyczy głównie uczniów niepełnosprawnych, ale szerzej jest przeznaczona dla wszystkich dyskryminowanych, w tym osób niepełnosprawnych. Obejmuje ona wszystkie osoby, które mogą być marginalizowane ze względu na różne czynniki.

Co nowego w edukacji włączającej?

Edukacja włączająca stawia sobie za cel zapewnienie uczestnictwa każdemu dziecku i uczniowi w procesie uczenia się poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych, włącznie z kompetencjami emocjonalno-społecznymi. Dzięki temu programowi dążymy do stworzenia przestrzeni edukacyjnej, która uwzględnia różnorodność uczniów.

Jakie uprawnienia daje edukacja włączająca?

Edukacja włączająca nadaje dodatkowe kwalifikacje pedagogom w zakresie zarządzania procesem edukacji w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, co umożliwia lepsze wsparcie uczniów z różnymi potrzebami.

Czym różni się edukacja włączająca od integracyjnej?

Edukacja włączająca koncentruje się na zapewnieniu równości i przynależności społecznej dla wszystkich uczniów, podczas gdy edukacja integracyjna dzieli dzieci na tych „chorych” i „zdrowych”. Dlatego włączająca edukacja stawia nacisk na uczenie się i wspólne rozwiązywanie problemów wszystkich uczniów.

Na czym polega edukacja włączająca?

Edukacja włączająca polega na otwieraniu się szkół na przyjmowanie i kształcenie wszystkich dzieci razem, niezależnie od doświadczanych trudności czy zdolności. Jej celem jest stworzenie warunków do osiągania sukcesów przez każdego ucznia.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


  * - pola wymagane