Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:

Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity DZ.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485), stosuje się następujące zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne:

1. Faktury za usługi edukacyjne wystawia się po dokonanej wpłacie. Przez datę otrzymania czesnego, raty, zaliczki należy rozumieć dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Instytutu. Faktura potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne może być wystawiona tylko i wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej tj. podmiot, z którym Instytut zawarł umowę dotyczącą warunków odpłatności za kształcenie na studiach.

2. Dokonanie wpłaty za czesne przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika nie zmienia faktu, że usługobiorcą pozostaje pracownik (student, słuchacz). W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz) zostaje wskazany jako NABYWCA, natomiast pracodawca będzie figurował jako PŁATNIK, pod warunkiem złożenia przez płatnika (pracodawcę) wniosku znajdującego się na stronie internetowej wskazanej w ust.8. Istnieje również możliwość określenia odrębnego ODBIORCY usługi. Szczegółowe wyjaśnienia księgowe znajdują się TUTAJ

3. Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT IRE nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku, w związku z czym faktury będą wystawiane na żądanie słuchacza:
a) jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę (zaliczkę),wówczas fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia następującego po tym miesiącu,
b) jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dokonano wpłaty fakturę wystawia się w terminie 15 dni od daty zgłoszenia żądania,
c) fakturę wystawia się na żądanie słuchacza zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano opłaty za studia. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury, IRE może wystawić zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.

4. Wszystkie osoby (studenci/słuchacze), chcący otrzymać fakturę za opłacone studia mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym kwesturę, składając odpowiedni wniosek (w odpowiednim terminie) znajdujący się na stronie internetowej wskazanej w ust.8. Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie.

5. Istnieje możliwość wystawienia faktury na firmę/pracodawcę, która refunduje słuchaczowi ponoszone przez niego koszty nauki. W takim przypadku pracodawca powinien zawrzeć z IRE umowę cywilnoprawną na finansowanie studiów podyplomowych na rzecz oddelegowanego pracownika. Wzór umowy znajduje się TUTAJ.

6. W przypadku, gdy zawarta zostanie umowa pomiędzy IRE a firmą delegującą swojego pracownika na studia, faktura będzie wystawiana na firmę jako nabywcę usługi. Firmy/pracodawcy, chcąc otrzymać fakturę za opłacone studia podyplomowe, mają obowiązek jako nabywcy poinformować kwesturę, składając odpowiedni wniosek znajdujący się na stronie internetowej wskazanej w ust.8. Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie.

7. IRE nie wystawia faktur z odroczonym terminem płatności (działanie sprzeczne z zapisami ustawy o wystawieniu faktur osobom fizycznym). Możliwe jest natomiast wystawienie faktury proforma. Faktury proforma wystawiane są wyłącznie firmom, które zawarły umowę wskazaną w ust. 6, na ich wyraźne życzenie. Firma/pracodawca powinna poinformować o tym kwesturę IRE w terminie nie krótszym niż 14 dni do dnia upływu terminu płatności. W przypadku przekroczenia w/w terminu możliwe będzie jedynie wystawienie faktury po dokonaniu wpłaty. Do wystawienia faktury proforma na pracodawcę jako nabywcę usługi niezbędna jest podpisana umowa cywilnoprawna. Wniosek o wystawienie faktury proforma należy ponawiać każdorazowo przed przypadającym terminem zapłaty. Wniosek znajduje się na stronie internetowej wskazanej w ust.8. gdzie w przypadku faktury proforma należy zaznaczyć odpowiednią opcję i wpisać numer umowy o której mowa w ust. 6.

8. Wniosek o wystawienie faktury znajduje się PONIŻEJ. Szczegółowych informacji w sprawie wystawiania faktur za usługi edukacyjne udziela kwestura (e-mail:kwestura@ire-studia.edu.pl).

  Wnoszę o wystawienie faktury za studia podyplomowe
  Sprawdź


  Podaj dane odbiorcy
  Sprawdź


  Podaj dane odbiorcy
  * - pola wymagane

   

  Zapisz się online

  rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

  Zapisz się

  Zapisz się online

  rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

  Zapisz się