Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / WOPFU: Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

WOPFU: Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, znana również jako WOPFU, jest kluczowym dokumentem w procesie opracowywania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. WOPFU stanowi podstawę do tworzenia odpowiednich warunków kształcenia i wspierania rozwoju ucznia z niepełnosprawnością w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu dokumentowi, zasługującemu na większą uwagę, aby lepiej zrozumieć jego znaczenie i wymagania.

Czym jest WOPFU?

WOPFU, czyli wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, to dokument opracowywany dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jego celem jest dokładne zbadanie poziomu funkcjonowania ucznia, jego mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień, a także identyfikacja przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia. WOPFU jest niezbędny do tworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, który ma na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia i dostosowania procesu nauczania do potrzeb konkretnego ucznia.

Podstawa prawna WOPFU

Podstawę prawną dla tworzenia WOPFU stanowi „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym”. Dokument ten precyzuje zasady tworzenia, zawartość oraz procedury związane z WOPFU.

Jak powinien wyglądać WOPFU?

WOPFU nie ma określonego wzoru, jednak każda placówka edukacyjna powinna wypracować swój własny formularz, zgodnie z wymogami prawnymi. Praktycznym rozwiązaniem jest stworzenie WOPFU w formie tabeli lub punktowanej listy. Na początku dokumentu powinna znaleźć się metryczka zawierająca dane ucznia, datę opracowania WOPFU oraz informacje na temat dokumentów, na podstawie których opracowano diagnozę. W dalszej części WOPFU powinny być opisane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, jego mocne strony, predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia oraz przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu. Ważnym elementem jest również opisanie działań podejmowanych w celu przezwyciężenia tych trudności oraz zakresu wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela. Na końcu WOPFU należy uwzględnić miejsce na imiona i nazwiska osób, które opracowały dokument, adnotację o otrzymaniu przez rodziców kopii WOPFU oraz adnotację o dokonaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Kto opracowuje WOPFU?

WOPFU jest opracowywane przez zespół składający się z nauczycieli i specjalistów, którzy na co dzień pracują z uczniem. W przypadku ośrodków edukacyjno-terapeutycznych, do zespołu mogą dołączać także wychowawcy grup wychowawczych. W opracowanie WOPFU powinni być zaangażowani również rodzice ucznia, którzy mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu i pracować nad dokumentem. Ich udział jest istotny, ponieważ rodzice mają unikalną wiedzę na temat swojego dziecka i mogą przekazać istotne informacje dotyczące jego potrzeb i trudności.

Termin opracowania WOPFU

WOPFU należy sporządzić przed opracowaniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), zgodnie z terminami określonymi w prawie oświatowym. Dla ucznia rozpoczynającego naukę w przedszkolu, szkole lub etapie edukacyjnym, WOPFU powinno być opracowane do 30 września. Natomiast jeśli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest wydane w trakcie roku szkolnego, WOPFU należy sporządzić w ciągu 30 dni od daty złożenia tego orzeczenia.

Ewaluacja WOPFU

Zespół odpowiedzialny za opracowanie WOPFU powinien regularnie przeprowadzać okresowe wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia, minimum dwa razy w danym roku szkolnym. Te okresowe ewaluacje służą monitorowaniu postępów ucznia, identyfikacji ewentualnych zmian w jego potrzebach i dostosowaniu planu działania. WOPFU może być również aktualizowane w przypadku zmian w sytuacji ucznia, takich jak zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, pojawiienie się nowych trudności czy zmiana zakresu wsparcia.

WOPFU jako narzędzie wspierające edukację uczniów

WOPFU stanowi ważne narzędzie wspierające edukację uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzięki tej wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, nauczyciele i specjaliści mają lepszy wgląd w jego potrzeby, mocne strony, trudności i przeszkody. Na podstawie tych informacji mogą dostosować proces nauczania, wprowadzić odpowiednie wsparcie i metody pracy, aby uczniowie mogli osiągnąć jak najlepsze rezultaty. WOPFU stanowi również podstawę do dalszego rozwoju i doskonalenia procesu nauczania, a także do podejmowania decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej ucznia.

Podsumowanie

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) jest niezwykle istotnym dokumentem w procesie edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Opracowanie WOPFU wymaga zaangażowania zespołu nauczycieli, specjalistów i rodziców ucznia. Dokument ten służy identyfikacji potrzeb, mocnych stron, trudności i przeszkód ucznia, co umożliwia dostosowanie procesu nauczania i zapewnienie odpowiedniego wsparcia. WOPFU jest również narzędziem do monitorowania postępów ucznia i podejmowania decyzji dotyczących jego dalszej edukacji. Wszystko to w celu zapewnienia uczniom z niepełnosprawnością jak najlepszych warunków rozwoju i osiągania sukcesów edukacyjnych.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się


    * - pola wymagane