Rekrutacja LETNIA 2023/24 rozpoczęta!!!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Zapisz się Zapisz się
Masz dodatkowe pytania?

Może potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty lub potrzebujesz pomocy w samym procesie rekrutacyjnym? - wypełnij formularz ONLINE. Nasz pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Tobą i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Zapytaj
ONLINE
Rekrutacja LETNIA class="kol_pom">2023/24 rozpoczęta!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Zapisz się już dziś na wybrane studia!

Wybierz swój wymarzony kierunek i spełnij marzenia o awansie, nowym etapie kariery czy zmianie ścieżki zawodowej!

Dzięki IRE zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, zdobędziesz praktyczną wiedzę
i cenne kwalifikacje zawodowe.

Nie zwlekaj z decyzją. Zapisz się już dziś.

Masz pytania?

Napisz do nas,

a skontaktuje się z Tobą opiekun kierunku

Zapisz się Zapisz się
Nasi partnerzy:
Blog / Dodatek Motywacyjny dla Nauczycieli – Wszystko, co Musisz Wiedzieć

Dodatek Motywacyjny dla Nauczycieli – Wszystko, co Musisz Wiedzieć

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli to kluczowy element systemu wynagrodzeń w oświacie. Jest to jasny i konkretny mechanizm, który ma na celu zwiększenie motywacji nauczycieli do podnoszenia jakości swojej pracy.

 

Czym jest Dodatek Motywacyjny?

Dodatek motywacyjny to jeden z elementów wynagrodzenia nauczycieli, który jest określony w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Jest to finansowe świadczenie, które ma na celu zwiększenie motywacji nauczycieli do jeszcze lepszej pracy.

Składniki Wynagrodzenia Nauczycieli

W skład wynagrodzenia nauczycieli wchodzą:

 1. Wynagrodzenie zasadnicze
 2. Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego
 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 4. Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy

Dodatki do Wynagrodzenia Zasadniczego

Wśród dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, które mogą przysługiwać nauczycielom, wymienia się:

 1. Dodatek za wysługę lat
 2. Dodatek motywacyjny
 3. Dodatek funkcyjny
 4. Dodatek za warunki pracy

Warunki Przyznawania Dodatku Motywacyjnego

Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, który spełnia określone kryteria. Ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego są opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. Wymienione są tam takie kryteria jak:

 1. Udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów
 2. Osiągnięcia uczniów potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach
 3. Skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów
 4. Skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom
 5. Aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki
 6. Inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych
 7. Opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole
 8. Inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 9. Skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego
 10. Adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania
 11. Skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy
 12. Realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym

Wysokość Dodatku Motywacyjnego

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły na podstawie regulaminu wynagrodzeń. Nie może on być wyższy niż 50% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

Czas Wypłacania Dodatku Motywacyjnego

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Jest wypłacany co miesiąc, razem z wynagrodzeniem zasadniczym.

Inne Dodatki dla Nauczycieli

Oprócz dodatku motywacyjnego nauczyciel może otrzymać również inne dodatki, takie jak:

 1. Dodatek funkcyjny (np. za pełnienie roli dyrektora szkoły)
 2. Dodatek funkcyjny za pełnienie roli dyrektora lub wicedyrektora
 3. Dodatek wiejski – przyznawany nauczycielom pracującym w miejscowościach, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza pięciu tysięcy
 4. Dodatek za warunki pracy – przyznawany nauczycielom pracującym z trudną młodzieżą
 5. Dodatek za wysługę lat

Regulacje Prawne Dotyczące Dodatku Motywacyjnego dla Nauczycieli

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli jest uregulowany w prawie oświatowym. Szczegółowe zasady dotyczące dodatku motywacyjnego są określane w tzw. regulaminach wynagradzania nauczycieli, które ustanawiane są przez organy prowadzące szkoły.

Niedozwolone Zapisy w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli

W regulaminie wynagradzania nauczycieli mogą pojawić się zapisy, które są niezgodne z prawem. Przykładowo, niedozwolonym zapisem jest określenie dodatku motywacyjnego jako formy uznaniowej. Taki zapis jest niezgodny z regulacjami prawnymi zawartymi w Karcie Nauczyciela. Dodatkowo, uzależnienie otrzymania dodatku motywacyjnego od długości zatrudnienia w danej placówce jest również niedozwolone.

Podsumowanie

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli to ważny element systemu wynagrodzeń w oświacie. Jego celem jest zwiększenie motywacji nauczycieli do podnoszenia jakości swojej pracy. Aby zapewnić sprawiedliwe i transparentne przyznawanie tego dodatku, bardzo ważne jest odpowiednie ustanowienie i przestrzeganie regulacji dotyczących dodatku motywacyjnego w regulaminach wynagradzania nauczycieli.

Rekrutacja 2023/24
Studia podyplomowe
Znajdź swój kierunek Zapisz się
Wróć

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się

Zapisz się online

rekrutacja na rok 2023/24 już trwa.

Zapisz się